สิ่งช่วยศึกษา
อดทน (ความ)


อดทน (ความ)

การทนอย่างสงบ; ความสามารถที่จะทนต่อความทุกข์, การเหยียดหยาม, หรือการทำร้ายโดยไม่บ่นว่าหรือตอบโต้. นอกจากนี้ยังหมายถึงการยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่จะแน่วแน่ต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแม้จะมีการล่อลวง, การคัดค้าน, และความยากลำบาก.