สิ่งช่วยศึกษา
รูเบน


รูเบน

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรคนโตของยาโคบกับเลอาห์ (ปฐก. ๒๙:๓๒; ๓๗:๒๑–๒๒, ๒๙; ๔๒:๒๒, ๓๗). แม้รูเบนจะเป็นบุตรหัวปี, แต่เขาสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีเนื่องจากบาป (ปฐก. ๓๕:๒๒; ๔๙:๓–๔).

เผ่ารูเบน

พรที่ยาโคบให้รูเบนมีอยู่ในปฐมกาล ๔๙:๓ และเฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๖. จำนวนคนในเผ่าลดลงทีละน้อย, และแม้เผ่าจะยังอยู่, แต่กลับมีความสำคัญทางการเมืองน้อยลง. สิทธิบุตรหัวปีของรูเบนตกเป็นของโยเซฟและบุตรทั้งหลายของท่านเพราะโยเซฟเป็นบุตรหัวปีของราเชล, ภรรยาคนที่สองของยาโคบ (๑ พศด. ๕:๑–๒).