สิ่งช่วยศึกษา
ลาโมไน


ลาโมไน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, กษัตริย์ชาวเลมันผู้ซึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและโดยงานและคำสอนอันได้รับการดลใจของแอมัน (แอลมา ๑๗–๑๙).