สิ่งช่วยศึกษา
เดิน, ดำเนิน, เดินกับพระผู้เป็นเจ้า


เดิน, ดำเนิน, เดินกับพระผู้เป็นเจ้า

การดำรงตนสอดคล้องกับคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้คนของพระองค์ดำเนิน; พร้อมรับและเชื่อฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์.