สิ่งช่วยศึกษา
สร้างวิญญาณ (การ)


สร้างวิญญาณ (การ)

พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทางวิญญาณก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างสรรพสิ่งดังกล่าวทางร่างกาย (โมเสส ๓:๕).