สิ่งช่วยศึกษา
จิตกุศล


จิตกุศล

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ (โมโร. ๗:๔๗); ความรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อลูกหลานมนุษย์และลูกหลานมนุษย์ควรมีต่อกัน (๒ นี. ๒๖:๓๐; ๓๓:๗–๙; อีเธอร์ ๑๒:๓๓–๓๔); เป็นความรักอันสูงสุด, สูงส่งที่สุด, มั่นคงที่สุด, ไม่ได้เป็นเพียงความรักใคร่เท่านั้น.