สิ่งช่วยศึกษา
พงศาวดาร


พงศาวดาร

หนังสือสองเล่มในภาคพันธสัญญาเดิม. หนังสือเหล่านี้กล่าวถึงประวัติของเหตุการณ์ต่าง ๆ พอสังเขปนับแต่การสร้างจนถึงถ้อยแถลงของไซรัสซึ่งยอมให้ชาวยิวกลับไปเยรูซาเล็ม.

พงศาวดารฉบับที่หนึ่ง

บทที่ ๑–๙ เรียงลำดับการสืบเชื้อสายนับแต่อาดัมจนถึงซาอูล. บทที่ ๑๐ บันทึกความตายของซาอูล. บทที่ ๑๑–๒๒ บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปกครองของดาวิด. บทที่ ๒๓–๒๗ อธิบายว่าดาวิดตั้งซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์และจัดระเบียบให้ชาวเลวี. บทที่ ๒๘ อธิบายว่าดาวิดสั่งให้ซาโลมอนสร้างพระวิหาร. บทที่ ๒๙ บันทึกความตายของดาวิด.

พงศาวดารฉบับที่สอง

บทที่ ๑–๙ บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปกครองของซาโลมอน. บทที่ ๑๐–๑๒ เล่าถึงการปกครองของเรโหโบอัมบุตรของซาโลมอน, ระหว่างเวลานั้นอาณาจักรอันเป็นปึกแผ่นของอิสราเอลได้แยกเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้. บทที่ ๑๓–๓๖ อธิบายถึงการปกครองของกษัตริย์ต่าง ๆ จนกระทั่งเนบูคัดเนสซาร์ยึดอาณาจักรแห่งยูดาห์. หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยประกาศิตของไซรัสที่ให้ลูกหลานของยูดาห์ซึ่งเป็นเชลยกลับไปเยรูซาเล็มได้.