สิ่งช่วยศึกษา
ฟาริสี


ฟาริสี

ในภาคพันธสัญญาใหม่, กลุ่มศาสนาในหมู่ชาวยิวที่ชื่อของพวกเขาบ่งบอกถึงการแยกออกมาหรือแบ่งแยก. พวกฟาริสีอวดอ้างตนเป็นผู้ยึดถือกฎของโมเสสอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงที่จะคบค้าสมาคมกับคนต่างชาติ. พวกเขาเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย, การฟื้นคืนชีวิต, และการดำรงอยู่ของเทพและวิญญาณ. พวกเขาเชื่อว่ากฎปากเปล่าและประเพณีสำคัญเท่า ๆ กับกฎที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร. คำสอนของพวกเขาจำกัดขอบเขตของศาสนาให้เหลือแต่เพียงการรักษากฎข้อบังคับและส่งเสริมความทรนงทางวิญญาณ. พวกเขาทำให้ชาวยิวมากมายสงสัยพระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์. พระเจ้าทรงประณามพวกฟาริสีและงานของพวกเขาในมัทธิว ๒๓; มาระโก ๗:๑–๒๓; และลูกา ๑๑:๓๗–๔๔.