สิ่งช่วยศึกษา
ระเบียบเอกภาพ


ระเบียบเอกภาพ

องค์กรหนึ่งซึ่งโดยผ่านองค์กรนี้วิสุทธิชนในสมัยเริ่มแรกของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูหมายมั่นดำเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศถวาย. บุคคลแต่ละคนแบ่งปันทรัพย์สิน, สิ่งของ, และผลกำไร, โดยรับสิ่งเหล่านั้นตามความต้องการและความจำเป็นของตน (คพ. ๕๑:๓; ๗๘:๑–๑๕; ๑๐๔).