สิ่งช่วยศึกษา
ซีนัส


ซีนัส

ศาสดาพยากรณ์ของอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมผู้ซึ่งคำพยากรณ์ของท่านเกี่ยวกับพระพันธกิจของพระคริสต์มีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอนเท่านั้น.