สิ่งช่วยศึกษา
บัพติศมา, ให้บัพติศมา


บัพติศมา, ให้บัพติศมา

มาจากคำในภาษากรีกหมายถึง “จุ่ม” หรือ “ลงน้ำทั้งตัว.” การบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวโดยคนที่มีสิทธิอำนาจเป็นศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณและจำเป็นต่อการมาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย. ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการกลับใจมาก่อนบัพติศมา. บัพติศมาต้องตามด้วยการรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้สมบูรณ์ (๒ นี. ๓๑:๑๓–๑๔). บัพติศมาด้วยน้ำและด้วยพระวิญญาณเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปในอาณาจักรซีเลสเชียลได้. อาดัมเป็นคนแรกที่รับบัพติศมา (โมเสส ๖:๖๔–๖๕). พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อให้ความชอบธรรมทั้งปวงเกิดสัมฤทธิผลและเพื่อแสดงวิถีแก่มนุษยชาติทั้งปวง (มธ. ๓:๑๓–๑๗; ๒ นี. ๓๑:๕–๑๒).

เนื่องจากคนทั้งปวงบนแผ่นดินโลกไม่มีโอกาสรับพระกิตติคุณระหว่างความเป็นมรรตัย, พระเจ้าทรงอนุญาตให้ประกอบพิธีบัพติศมาโดยมีตัวแทนสำหรับคนตาย. ดังนั้น, คนเหล่านั้นที่ยอมรับพระกิตติคุณในโลกวิญญาณอาจมีคุณสมบัติเพื่อเข้าไปในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

จำเป็น

บัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัว

บัพติศมาเพื่อการปลดบาป

สิทธิอำนาจที่ถูกต้อง

คุณสมบัติสำหรับบัพติศมา

พันธสัญญาที่ทำผ่านบัพติศมา

บัพติศมาแทนคนตาย

บัพติศมาไม่ใช่สำหรับเด็ก