สิ่งช่วยศึกษา
เรียก (การ), เรียกจากพระผู้เป็นเจ้า (ได้รับ)


เรียก (การ), เรียกจากพระผู้เป็นเจ้า (ได้รับ)

การได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญจากพระองค์หรือผู้นำศาสนจักรที่มีอำนาจถูกต้องของพระองค์เพื่อให้รับใช้พระองค์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นพิเศษ.