สิ่งช่วยศึกษา
องค์เดียวที่ถือกำเนิด


องค์เดียวที่ถือกำเนิด

อีกพระนามหนึ่งของพระเยซูคริสต์. พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่กำเนิดจากพระบิดา (ลูกา ๑:๒๖–๓๕; ยอห์น ๑:๑๔; ๓:๑๖; ๑ นี. ๑๑:๑๘–๒๐; ๒ นี. ๒๕:๑๒; แอลมา ๗:๑๐; ๑๒:๓๓; โมเสส ๗:๖๒).