สิ่งช่วยศึกษา
แปล (การ)


แปล (การ)

การถ่ายทอดความหมายของความคิดที่ให้ไว้ในภาษาหนึ่งด้วยคำศัพท์ที่เท่าเทียมกันในอีกภาษาหนึ่ง (โมไซยาห์ ๘:๘–๑๓; ลช. ๑:๘). ในพระคัมภีร์มักจะพูดถึงสิ่งนี้ว่าเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า (แอลมา ๙:๒๑; คพ. ๘; ๙:๗–๙). บางครั้งการแปลจะหมายถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขงานแปลที่มีอยู่ในภาษาหนึ่งหรือนำข้อความเดิมที่หายไปกลับคืนมา (คพ. ๔๕:๖๐–๖๑). โจเซฟ สมิธได้รับพระบัญชาให้ลงมือแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์เจมส์ด้วยการดลใจ (คพ. ๔๒:๕๖; ๗๖:๑๕).