สิ่งช่วยศึกษา
หู
ก่อนหน้า ถัดไป

หู

ในพระคัมภีร์, มักจะใช้หูเป็นสัญลักษณ์แทนความสามารถของคนที่จะได้ยินและเข้าใจเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า.