สิ่งช่วยศึกษา
การเรียกและการเลือก


การเรียกและการเลือก

ผู้ติดตามที่ชอบธรรมของพระคริสต์สามารถนับไว้ในบรรดาผู้ที่ทรงเลือกไว้ซึ่งได้รับความมั่นใจถึงความสูงส่ง. การเรียกและการเลือกนี้เริ่มด้วยการกลับใจและบัพติศมา. การเรียกและการเลือกนี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อพวกเขา “มุ่งหน้า, ดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่” (๒ นี. ๓๑:๑๙–๒๐). พระคัมภีร์เรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการทำให้การเรียกและการเลือกของเราแน่นอน (๒ ปต. ๑:๔–๑๑; คพ. ๑๓๑:๕–๖).