สิ่งช่วยศึกษา
กุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิต


กุญแจทั้งหลายของฐานะปุโรหิต

กุญแจคือสิทธิในการเป็นประธานควบคุม, หรืออำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์ให้กำกับดูแล, ควบคุม, และปกครองฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก. บรรดาผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ได้รับเรียกสู่ตำแหน่งประธานควบคุมได้รับกุญแจทั้งหลายจากผู้มีสิทธิอำนาจเหนือพวกเขา. ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตใช้ฐานะปุโรหิตภายในขอบเขตที่ผู้ถือกุญแจกำหนดไว้เท่านั้น. ประธานศาสนจักรถือกุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิต (คพ. ๑๐๗:๖๕–๖๗, ๙๑–๙๒; ๑๓๒:๗).