สิ่งช่วยศึกษา
สว่าง (ความ), แสงสว่าง, แสงสว่างของพระคริสต์


สว่าง (ความ), แสงสว่าง, แสงสว่างของพระคริสต์

พลังงาน, พลัง, หรืออิทธิพลจากสวรรค์ซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคริสต์และให้ชีวิตและความสว่างแก่สรรพสิ่งทั้งปวง. สิ่งนี้คือกฎซึ่งโดยกฎนี้สรรพสิ่งทั้งปวงได้รับการปกครองในสวรรค์และแผ่นดินโลก (คพ. ๘๘:๖–๑๓). อีกทั้งยังช่วยผู้คนให้เข้าใจความจริงของพระกิตติคุณและช่วยวางพวกเขาในวิถีทางของพระกิตติคุณนั้นซึ่งนำไปสู่ความรอด (ยอห์น ๓:๑๙–๒๑; ๑๒:๔๖; แอลมา ๒๖:๑๕; ๓๒:๓๕; คพ. ๙๓:๒๘–๒๙, ๓๑–๓๒, ๔๐, ๔๒).

แสงสว่างของพระคริสต์ไม่ควรนำมาสับสนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์. แสงสว่างของพระคริสต์ไม่ใช่บุคคล. แสงสว่างของพระคริสต์คืออิทธิพลซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าและเตรียมบุคคลให้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์. แสงสว่างนี้เป็นอิทธิพลเพื่อความดีในชีวิตของผู้คนทั้งปวง (ยอห์น ๑:๙; คพ. ๘๔:๔๖–๔๗).

วิธีแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งของแสงสว่างของพระคริสต์คือมโนธรรม, ซึ่งช่วยให้บุคคลเลือกระหว่างถูกกับผิด (โมโร. ๗:๑๖). ขณะที่ผู้คนเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ, มโนธรรมของพวกเขาละเอียดอ่อนมากขึ้น (โมโร. ๗:๑๒–๑๙). ผู้คนที่สดับฟังแสงสว่างของพระคริสต์ได้รับการนำทางสู่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (คพ. ๘๔:๔๖–๔๘).