สิ่งช่วยศึกษา
สอน, ผู้สอน


สอน, ผู้สอน

การให้ความรู้แก่ผู้อื่น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความจริงพระกิตติคุณ, และนำทางพวกเขาไปสู่ความชอบธรรม. คนที่สอนพระกิตติคุณควรได้รับการนำทางจากพระวิญญาณ. บิดามารดาทุกคนเป็นผู้สอนในครอบครัวของตนเอง. วิสุทธิชนควรแสวงหาและเต็มใจรับคำแนะนำจากพระเจ้าและผู้นำของพระองค์.

การสอนด้วยพระวิญญาณ