สิ่งช่วยศึกษา
อิชมาเอล, บุตรของอับราฮัม


อิชมาเอล, บุตรของอับราฮัม

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรคนหนึ่งของอับราฮัมกับฮาการ์, สาวใช้ชาวอียิปต์ของซาราห์ (ปฐก. ๑๖:๑๑–๑๖). พระเจ้าทรงสัญญากับทั้งอับราฮัมและฮาการ์ว่าต่อไปอิชมาเอลจะเป็นบิดาของประชาชาติอันยิ่งใหญ่ (ปฐก. ๒๑:๘–๒๑).