สิ่งช่วยศึกษา
คนจน, คนยากจน, จน, ยากจน


คนจน, คนยากจน, จน, ยากจน

ในพระคัมภีร์, คนยากจน หมายถึง (๑) คนที่อยู่โดยปราศจากเครื่องยังชีพที่จำเป็น, เช่น อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, และที่พักอาศัย, หรือ (๒) คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่หยิ่งจองหอง.

ยากจนในทรัพย์สินทางโลก

ยากจนทางวิญญาณ