สิ่งช่วยศึกษา
พระคำแห่งปัญญา


พระคำแห่งปัญญา

กฎแห่งสุขภาพที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเพื่อประโยชน์ทางร่างกายและทางวิญญาณของวิสุทธิชน (คพ. ๘๙). เรียกกันทั่วไปว่าพระคำแห่งปัญญา. พระเจ้าทรงสอนผู้ติดตามพระองค์เสมอถึงหลักธรรมแห่งสุขภาพ. พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อโจเซฟ สมิธว่าควรรับประทานและหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใด, พร้อมด้วยคำสัญญาถึงพรทางโลกและทางวิญญาณสำหรับการเชื่อฟังพระคำแห่งปัญญา.