สิ่งช่วยศึกษา
ประเพณี


ประเพณี

ความเชื่อและการปฏิบัติสืบต่อกันมาจากคนรุ่นหนึ่งถึงคนอีกรุ่นหนึ่ง (๒ ธส. ๒:๑๕). ในพระคัมภีร์, พระเจ้าทรงเตือนอยู่เสมอให้คนชอบธรรมหลีกเลี่ยงประเพณีชั่วร้ายของมนุษย์ (ลนต. ๑๘:๓๐; มาระโก ๗:๖–๘; โมไซยาห์ ๑:๕; คพ. ๙๓:๓๙–๔๐).