สิ่งช่วยศึกษา
หนี้


หนี้

ดังที่ใช้ในพระคัมภีร์, การเป็นหนี้เงินหรือทรัพย์สินกับคนอื่นทำให้ผู้ยืมตกอยู่ในรูปแบบของพันธนาการอย่างหนึ่ง. ในอีกความหมายหนึ่ง, พระเยซูทรงสอนว่าเราควรขอให้พระบิดาทรงให้อภัยหนี้ของเรา, หรือทรงปลดปล่อยเราจากการชดใช้บาปของเรา—ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์—หลังจากเราให้อภัยผู้อื่นที่ล่วงเกินเรา (มธ. ๖:๑๒; ๓ นี. ๑๓:๑๑).