สิ่งช่วยศึกษา
ลีไฮ, ผู้สอนศาสนาชาวนีไฟ


ลีไฮ, ผู้สอนศาสนาชาวนีไฟ

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของฮีลามัน, ผู้เป็นบุตรของฮีลามัน. ลีไฮเป็นผู้สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยม (ฮีล. ๓:๒๑; ๔:๑๔).