สิ่งช่วยศึกษา
มนัสเสห์


มนัสเสห์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรคนโตของอาเสนัทกับโยเซฟผู้ถูกขายไปยังอียิปต์ (ปฐก. ๔๑:๕๐–๕๑). ท่านกับเอฟราอิม น้องชายท่านเป็นหลานของยาโคบ (อิสราเอล) แต่ยาโคบอุปถัมภ์และให้พรพวกเขาเสมือนเป็นบุตรของตนเอง (ปฐก. ๔๘:๑–๒๐).

เผ่ามนัสเสห์

ลูกหลานของมนัสเสห์นับอยู่ในบรรดาเชื้อสายแห่งอิสราเอล (กดว. ๑:๓๔–๓๕; ยชว. ๑๓:๒๙–๓๑). พรของโมเสสจากเผ่าโยเซฟ, ซึ่งให้ไว้แก่เอฟราอิมและมนัสเสห์ด้วย, มีบันทึกไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๑๓–๑๗. แผ่นดินที่พวกท่านได้รับมอบหมายนั้นบางส่วนอยู่ทางตะวันตกของจอร์แดนและอยู่ติดกับแผ่นดินของเอฟราอิม. พวกท่านยังมีอาณานิคมต่าง ๆ ทางตะวันออกของจอร์แดนในทุ่งเลี้ยงสัตว์อันอุดมสมบูรณ์แห่งบาชานและกิเลอาด. ในยุคสุดท้าย, เผ่ามนัสเสห์จะช่วยเหลือเผ่าเอฟราอิมในการรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย (ฉธบ. ๓๓:๑๓–๑๗). ศาสดาพยากรณ์ลีไฮในพระคัมภีร์มอรมอนเป็นลูกหลานของมนัสเสห์ (แอลมา ๑๐:๓).