สิ่งช่วยศึกษา
อัครสาวก


อัครสาวก

ในภาษากรีก, อัครสาวก หมายถึง “คนที่ถูกส่งออกไป.” คำนี้เป็นตำแหน่งที่พระเยซูประทานแก่อัครสาวกสิบสองซึ่งพระองค์ทรงเลือกและแต่งตั้งไว้เป็นสานุศิษย์และผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก (ลูกา ๖:๑๓; ยอห์น ๑๕:๑๖). พระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไปเป็นตัวแทนพระองค์และปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์. ทั้งในสมัยโบราณและในโควรัมอัครสาวกสิบสองในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูในปัจจุบัน, อัครสาวกคือพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์ทั่วโลกเพื่อเป็นพยานถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์จากบรรดาคนตาย (กิจการ ๑:๒๒; คพ. ๑๐๗:๒๓).

การเลือกอัครสาวก

พระเจ้าทรงเลือกอัครสาวก (ยอห์น ๖:๗๐; ๑๕:๑๖).