ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง
    Footnotes

    ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง

    การพินิจไตร่ตรองและคิดอย่างลึกซึ้ง, มักเกี่ยวกับพระคัมภีร์หรือเรื่องอื่น ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า. เมื่อทำควบคู่กับการสวดอ้อนวอน, การไตร่ตรองเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าจะทำให้เกิดการเปิดเผยและความเข้าใจ.