สิ่งช่วยศึกษา
คนต่างชาติ


คนต่างชาติ

ดังที่ใช้ในพระคัมภีร์, คนต่างชาติ มีหลายความหมาย. บางครั้งระบุว่าเป็นผู้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวอิสราเอล, บางครั้งเป็นผู้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายชาวยิว, และบางครั้งเป็นประชาชาติที่ไม่มีพระกิตติคุณ, ถึงแม้ว่าอาจมีเลือดชาวยิวอยู่บ้างในบรรดาผู้คน. การใช้คำนี้ในความหมายสุดท้ายเป็นลักษณะพิเศษของคำที่ใช้ในพระคัมภีร์มอรมอนกับหลักคำสอนและพันธสัญญา.