พระคัมภีร์
ปกในของพระคัมภีร์มอรมอน
ก่อนหน้า ถัดไป

พระคัมภีร์มอรมอน

เรื่องราวที่เขียนไว้
ด้วยมือของมอรมอน
บนแผ่นจารึก
ที่นำมาจากแผ่นจารึกของนีไฟ

ดังนั้น, เรื่องราวนี้จึงเป็นความย่อจากบันทึกของผู้คนของนีไฟ, และของชาวเลมันด้วย—เขียนถึงชาวเลมัน, ผู้เป็นส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอล; และถึงชาวยิวและคนต่างชาติด้วย—เขียนตามบัญญัติ, และโดยวิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิดเผยด้วย—เขียนและผนึกไว้, และซ่อนไว้กับพระเจ้า, เพื่อมันจะไม่ถูกทำลาย—เพื่อจะออกมาโดยของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เกิดการแปลความหมายในนั้น—ผนึกไว้โดยมือของโมโรไน, และซ่อนไว้กับพระเจ้า, เพื่อจะออกมาในที่สุดโดยทางคนต่างชาติ—การแปลความหมายในนั้นโดยของประทานของพระผู้เป็นเจ้า.

ความย่อที่นำมาจากหนังสือของอีเธอร์ด้วย, ซึ่งเป็นบันทึกของผู้คนของเจเร็ด, ผู้กระจัดกระจายไปในเวลาที่พระเจ้าทรงทำให้ภาษาของผู้คนสับสน, เมื่อพวกเขากำลังสร้างหอสูงเพื่อไปให้ถึงฟ้าสวรรค์—ซึ่งเป็นไปเพื่อแสดงแก่ผู้ที่เหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอลว่า พระเจ้าได้ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรบ้างเพื่อบรรพบุรุษพวกเขา; และเพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพันธสัญญาของพระเจ้า, เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งตลอดกาล—และเพื่อให้ชาวยิวและคนต่างชาติมั่นใจด้วยว่าพระเยซูคือพระคริสต์, พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์, และทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์แก่ประชาชาติทั้งปวง—และบัดนี้, หากจะมีข้อบกพร่องก็เป็นด้วยความผิดของมนุษย์; ดังนั้น, จงอย่าตำหนิเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อจะได้พบว่าท่านไม่มีจุดด่างพร้อยที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์.

แปลจากข้อความเดิมในแผ่นจารึกเป็นภาษาอังกฤษ
โดย โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์

จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งที่หนึ่งใน
พอลไมรา, รัฐนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา, ในปี ค.ศ. ๑๘๓๐