ปกใน
  Footnotes

  พระคัมภีร์
  มอรมอน

  พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่ง
  ของ
  พระเยซูคริสต์

  จัดพิมพ์โดย
  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
  แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

  ซอลท์เลคซิตี้, รัฐยูทาห์, สหรัฐอเมริกา 2010