สิ่งช่วยศึกษา
โครเนลิอัส


โครเนลิอัส

นายร้อยคนหนึ่งที่ซีซารียา, ได้รับบัพติศมาโดยเปโตร (กิจการ ๑๐). เขาน่าจะเป็นคนต่างชาติคนแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศาสนจักรโดยไม่ได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่ศาสนายูดาห์ก่อน. การบัพติศมาของโครเนลิอัสและครอบครัวของเขาเป็นเครื่องหมายเปิดทางให้มีการสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คนต่างชาติ. เปโตร, หัวหน้าอัครสาวก, ซึ่งถือกุญแจทั้งหลายของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกในเวลานั้น, กำกับดูแลการสั่งสอนนี้.