สิ่งช่วยศึกษา
พระกิตติคุณสี่เล่ม


พระกิตติคุณสี่เล่ม

บันทึกหรือประจักษ์พยานทั้งสี่เล่มเกี่ยวกับพระชนม์ชีพมรรตัยของพระเยซูและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์มีอยู่ในหนังสือสี่เล่มแรกของภาคพันธสัญญาใหม่. เขียนโดยมัทธิว, มาระโก, ลูกา, และยอห์น, หนังสือเหล่านี้คือพยานที่บันทึกไว้เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระคริสต์. หนังสือ ๓ นีไฟ ในพระคัมภีร์มอรมอนมีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้านกับพระกิตติคุณของภาคพันธสัญญาใหม่ทั้งสี่เล่มนี้.

หนังสือในภาคพันธสัญญาใหม่แต่เดิมเขียนในภาษากรีก. คำในภาษากรีกสำหรับ พระกิตติคุณ หมายถึง “ข่าวประเสริฐ.” ข่าวประเสริฐคือพระเยซูคริสต์ทรงกระทำการชดใช้ซึ่งจะไถ่มนุษยชาติทั้งปวงจากความตายและให้รางวัลแต่ละคนตามงานของเขา (ยอห์น ๓:๑๖; รม. ๕:๑๐–๑๑; ๒ นี. ๙:๒๖; แอลมา ๓๔:๙; คพ. ๗๖:๖๙).

ความประสานกลมกลืนของพระกิตติคุณสี่เล่ม

คำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในมัทธิว, มาระโก, ลูกา, และยอห์นสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้และเปรียบเทียบกับการเปิดเผยในยุคสุดท้ายได้ในวิธีต่อไปนี้ :

ความประสานกลมกลืนของพระกิตติคุณสี่เล่ม

เหตุการณ์

มัทธิว

มาระโก

ลูกา

ยอห์น

การเปิดเผยในยุคสุดท้าย

ลำดับการสืบเชื้อสายของพระเยซู

๑:๒–๑๗

๓:๒๓–๓๘

กำเนิดของยอห์นผู้ถวายบัพติศมา

๑:๕–๒๕, ๕๗–๕๘

การประสูติของพระเยซู

๒:๑–๑๕

๒:๖–๗

๑ นี. ๑๑:๑๘–๒๐; ๒ นี. ๑๗:๑๔; โมไซยาห์ ๓:๕–๘; แอลมา ๗:๑๐; ฮีล. ๑๔:๕–๑๒; ๓ นี. ๑:๔–๒๒

คำพยากรณ์ของสิเมโอนและอันนา

๒:๒๕–๓๙

เสด็จเยือนพระวิหาร (ปัสกา)

๒:๔๑–๕๐

เริ่มต้นการปฏิบัติศาสนกิจของยอห์น

๓:๑, ๕–๖

๑:๔

๓:๑–๓

๑:๖–๑๔

บัพติศมาของพระเยซู

๓:๑๓–๑๗

๑:๙–๑๑

๓:๒๑–๒๒

๑:๓๒–๓๔

๑ นี. ๑๐:๗–๑๐; ๒ นี. ๓๑:๔–๒๑

การล่อลวงพระเยซู

๔:๑–๑๑

๔:๑–๑๓

ประจักษ์พยานของยอห์นผู้ถวายบัพติศมา

๑:๑๕–๓๖

คพ. ๙๓:๖–๑๘, ๒๖

งานสมรสที่หมู่บ้านคานา (ปาฏิหาริย์ครั้งแรกของพระเยซู)

๒:๑–๑๑

ชำระล้างพระวิหารครั้งแรก

๒:๑๔–๑๗

พบกับนิโคเดมัส

๓:๑–๑๐

หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ

๔:๑–๔๒

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่นาซาเร็ธ

๔:๑๓–๑๖

๔:๑๖–๓๐

ชาวประมงได้รับเรียกให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา

๔:๑๘–๒๒

๑:๑๖–๒๐

ทำให้ปลาเต็มอวนอย่างน่าอัศจรรย์

๕:๑–๑๑

ทำให้บุตรสาวของไยรัสคืนชีพ

๙:๑๘–๑๙, ๒๓–๒๖

๕:๒๑–๒๔, ๓๕–๔๓

๘:๔๑–๔๒, ๔๙–๕๖

รักษาหญิงที่เป็นโรคเกี่ยวกับโลหิต

๙:๒๐–๒๒

๕:๒๕–๓๔

๘:๔๓–๔๘

การเรียกอัครสาวกสิบสอง

๑๐:๑–๔๒

๓:๑๓–๑๙; ๖:๗–๑๓

๖:๑๒–๑๖; ๙:๑–๒; ๑๒:๒–๑๒, ๔๙–๕๓

๑ นี. ๑๓:๒๔–๒๖, ๓๙–๔๑; คพ. ๙๕:๔

ทำให้บุตรชายของหญิงหม้ายคืนชีพ

๗:๑๑–๑๕

เจิมพระบาทพระคริสต์

๗:๓๖–๕๐

๑๒:๒–๘

ทำให้พายุสงบ

๔:๓๖–๔๑

๘:๒๒–๒๕

เรียกสาวกเจ็ดสิบ

๑๐:๑

คพ. ๑๐๗:๒๕, ๓๔, ๙๓–๙๗

ขับผีโสโครกให้ไปอยู่ในสุกร

๕:๑–๒๐

คำเทศนาบนภูเขา

๕–๗

๖:๑๗–๔๙

๓ นี. ๑๒–๑๔

คำอุปมาของพระเยซูคือเรื่องราวสั้น ๆ ซึ่งเปรียบสิ่งของหรือเหตุการณ์ธรรมดาทั่วไปกับความจริง. พระเยซูทรงใช้คำอุปมาบ่อยครั้งเพื่อสอนความจริงทางวิญญาณ.

 ผู้หว่านพืช :

๑๓:๓–๙, ๑๘–๒๓

๔:๓–๙, ๑๔–๒๐

๘:๔–๘, ๑๑–๑๕

 ข้าวละมาน :

๑๓:๒๔–๓๐, ๓๖–๔๓

คพ. ๘๖:๑–๗

 เมล็ดมัสตาร์ด :

๑๓:๓๑–๓๒

๔:๓๐–๓๒

๑๓:๑๘–๑๙

 เชื้อขนม :

๑๓:๓๓

๑๓:๒๐–๒๑

 ขุมทรัพย์ในทุ่งนา :

๑๓:๔๔

 ไข่มุกที่มีค่ามาก :

๑๓:๔๕–๔๖

 อวนของชาวประมง :

๑๓:๔๗–๕๐

 เจ้าของบ้าน :

๑๓:๕๑–๕๒

 แกะหาย :

๑๘:๑๒–๑๔

๑๕:๑–๗

 เงินเหรียญหาย :

๑๕:๘–๑๐

 บุตรหายไป :

๑๕:๑๑–๓๒

 ทาสที่ไม่ยอมให้อภัย :

๑๘:๒๓–๓๕

 ชาวสะมาเรียผู้ใจดี :

๑๐:๒๕–๓๗

 คนต้นเรือนอสัตย์ :

๑๖:๑–๘

 ลาซารัสกับเศรษฐี :

๑๖:๑๔–๑๕, ๑๙–๓๑

 ผู้พิพากษาอธรรม :

๑๘:๑–๘

 พระเมษบาลผู้ประเสริฐ :

๑๐:๑–๒๑

๓ นี. ๑๕:๑๗–๒๔

 คนทำงานในสวนองุ่น :

๒๐:๑–๑๖

๑๐:๓๑

 เงินสิบมินา :

๑๙:๑๑–๒๗

 บุตรสองคน :

๒๑:๒๘–๓๒

 คนเช่าสวนที่ชั่วร้าย :

๒๑:๓๓–๔๖

๑๒:๑–๑๒

๒๐:๙–๒๐

 งานมงคลสมรสของราชโอรส :

๒๒:๑–๑๔

๑๔:๗–๒๔

 หญิงพรหมจารีสิบคน :

๒๕:๑–๑๓

๑๒:๓๕–๓๖

คพ. ๔๕:๕๖–๕๙

 เงินตะลันต์ :

๒๕:๑๔–๓๐

 แกะ, แพะ :

๒๕:๓๑–๔๖

เลี้ยงคนห้าพัน

๑๔:๑๖–๒๑

๖:๓๓–๔๔

๙:๑๑–๑๗

๖:๕–๑๔

พระเยซูทรงดำเนินบนน้ำ

๑๔:๒๒–๓๓

๖:๔๕–๕๒

๖:๑๖–๒๑

ประจักษ์พยานของเปโตรเกี่ยวกับพระคริสต์

๑๖:๑๓–๑๖

๘:๒๗–๒๙

๙:๑๘–๒๐

เปโตรได้รับสัญญาถึงกุญแจทั้งหลายของอาณาจักร

๑๖:๑๙

คำเทศนาเรื่องอาหารแห่งชีวิต

๖:๒๒–๗๑

รักษาชายตาบอดในวันสะบาโต

๙:๑–๔๑

การเปลี่ยนสภาพ; มอบกุญแจฐานะปุโรหิต

๑๗:๑–๑๓

๙:๒–๑๓

๙:๒๘–๓๖

คพ. ๖๓:๒๐–๒๑; ๑๑๐:๑๑–๑๓

การให้พรเด็ก

๑๙:๑๓–๑๕

๑๐:๑๓–๑๖

๑๘:๑๕–๑๗

คำสวดอ้อนวอนของพระเจ้า

๖:๕–๑๕

๑๑:๑–๔

ลาซารัสฟื้น

๑๑:๑–๔๕

เสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิต

๒๑:๖–๑๑

๑๑:๗–๑๑

๑๙:๓๕–๓๘

๑๒:๑๒–๑๘

ผู้รับแลกเงินถูกไล่ออกจากพระวิหาร

๒๑:๑๒–๑๖

๑๑:๑๕–๑๙

๑๙:๔๕–๔๘

เงินถวายของหญิงหม้าย

๑๒:๔๑–๔๔

๒๑:๑–๔

พระโอวาทเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สอง

๒๔:๑–๕๑

๑๓:๑–๓๗

๑๒:๓๗–๔๘; ๑๗:๒๐–๓๗; ๒๑:๕–๓๘

คพ. ๔๕:๑๖–๖๐; จส—ม ๑:๑–๕๕

รักษาคนโรคเรื้อนสิบคน

๑๗:๑๒–๑๔

ปัสกาครั้งสุดท้ายของพระเยซู; จัดตั้งศีลระลึก; คำแนะนำแก่อัครสาวกสิบสอง; ทรงล้างเท้าอัครสาวก

๒๖:๑๔–๓๒

๑๔:๑๐–๒๗

๒๒:๑–๒๐

๑๓–๑๗

ความทุกขเวทนาของพระเยซูในเกทเสมนี

๒๖:๓๖–๔๖

๑๔:๓๒–๔๒

๒๒:๔๐–๔๖

๒ นี. ๙:๒๑–๒๒; โมไซยาห์ ๓:๕–๑๒; คพ. ๑๙:๑–๒๔

พระเยซูคือเถาองุ่น

๑๕:๑–๘

การทรยศของยูดาส

๒๖:๔๗–๕๐

๑๔:๔๓–๔๖

๒๒:๔๗–๔๘

๑๘:๒–๓

การไต่สวนต่อหน้าคายาฟาส

๒๖:๕๗

๑๔:๕๓

๒๒:๕๔, ๖๖–๗๑

๑๘:๒๔, ๒๘

การไต่สวนต่อหน้าปีลาต

๒๗:๒, ๑๑–๑๔

๑๕:๑–๕

๒๓:๑–๖

๑๘:๒๘–๓๘

การไต่สวนต่อหน้าเฮโรด

๒๓:๗–๑๐

พระเยซูทรงถูกโบยตีและถูกเยาะเย้ย

๒๗:๒๗–๓๑

๑๕:๑๕–๒๐

๑๙:๑–๑๒

การตรึงกางเขน

๒๗:๓๕–๔๔

๑๕:๒๔–๓๓

๒๓:๓๒–๔๓

๑๙:๑๘–๒๒

ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๗; ๓ นี. ๘:๕–๒๒; ๑๐:๙

การฟื้นคืนพระชนม์

๒๘:๒–๘

๑๖:๕–๘

๒๔:๔–๘

พระเยซูทรงปรากฏต่อเหล่าสานุศิษย์

๑๖:๑๔

๒๔:๑๓–๓๒, ๓๖–๕๑

๒๐:๑๙–๒๓

พระเยซูทรงปรากฏต่อโธมัส

๒๐:๒๔–๒๙

การเสด็จขึ้นสวรรค์

๑๖:๑๙–๒๐

๒๔:๕๐–๕๓