สิ่งช่วยศึกษา
พระบิดาในสวรรค์


พระบิดาในสวรรค์

พระบิดาของเหล่าวิญญาณของมนุษยชาติทั้งปวง (สดด. ๘๒:๖; มธ. ๕:๔๘; ยอห์น ๑๐:๓๔; รม. ๘:๑๖–๑๗; กท. ๔:๗; ๑ ยน. ๓:๒). พระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดในเนื้อหนัง. มนุษย์ได้รับพระบัญชาให้เชื่อฟังและให้คารวะพระบิดาและสวดอ้อนวอนพระองค์ในพระนามของพระเยซู.