สิ่งช่วยศึกษา
กลับใจ (การ)


กลับใจ (การ)

การเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจอันก่อให้เกิดเจตคติใหม่ต่อพระผู้เป็นเจ้า, ตนเอง, และชีวิตโดยรวม. การกลับใจบอกเป็นนัยว่าบุคคลนั้นละทิ้งความชั่วและทุ่มเทใจและความตั้งใจให้พระผู้เป็นเจ้า, โดยยอมจำนนต่อพระบัญญัติและความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าและละทิ้งบาป. การกลับใจที่แท้จริงเกิดจากความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์. ทุกคนที่รับผิดชอบได้ล้วนทำบาปและต้องกลับใจเพื่อเจริญก้าวหน้าสู่ความรอด. โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่การกลับใจของเราจะเกิดผลและเป็นที่ยอมรับของพระผู้เป็นเจ้า.