สิ่งช่วยศึกษา
โควรัม


โควรัม

คำว่า โควรัม ใช้ได้สองแบบ : (๑) ชายกลุ่มหนึ่งที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งเดียวกันของฐานะปุโรหิต. (๒) สมาชิกส่วนใหญ่, หรือจำนวนขั้นต่ำในกลุ่มฐานะปุโรหิตที่ต้องเข้าร่วมการประชุมหนึ่งเพื่อดำเนินกิจธุระของศาสนจักร (คพ. ๑๐๗:๒๘).