สิ่งช่วยศึกษา
เจ้าบ่าว


เจ้าบ่าว

พระเยซูคริสต์ทรงมีสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์เป็นเจ้าบ่าว. ศาสนจักรคือเจ้าสาวของพระองค์ในเชิงสัญลักษณ์.