สิ่งช่วยศึกษา
ไม่เชื่อ (ความ)


ไม่เชื่อ (ความ)

การขาดศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและพระกิตติคุณของพระองค์.