สิ่งช่วยศึกษา
พระคัมภีร์มอรมอน


พระคัมภีร์มอรมอน

หนึ่งในพระคัมภีร์สี่เล่มซึ่งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับ. เป็นการย่อบันทึกของผู้คนสมัยโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของทวีปอเมริกาโดยศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณชื่อมอรมอน. พระคัมภีร์เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์. เกี่ยวกับบันทึกนี้, ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ, ผู้แปลพระคัมภีร์นี้ด้วยของประทานและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า, กล่าวว่า : “ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือใด ๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด” (ดู คำนำด้านหน้าของพระคัมภีร์มอรมอน).

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกทางศาสนาของผู้คนสามกลุ่มซึ่งย้ายถิ่นฐานจากโลกเก่าไปยังทวีปอเมริกา. กลุ่มชนเหล่านี้นำโดยศาสดาพยากรณ์ผู้ที่บันทึกประวัติทางศาสนาและทางโลกบนแผ่นจารึกโลหะ. พระคัมภีร์มอรมอนบันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เสด็จเยือนผู้คนในทวีปอเมริกาหลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์. สองร้อยปีในยุคสมัยแห่งสันติสุขตามมาหลังการเสด็จเยือนของพระคริสต์.

โมโรไน, ศาสดาพยากรณ์และนักประวัติศาสตร์ชาวนีไฟคนสุดท้าย, ผนึกบันทึกฉบับย่อของผู้คนเหล่านี้และซ่อนไว้เมื่อประมาณปี ค.ศ. ๔๒๑. ในปี ค.ศ. ๑๘๒๓, โมโรไนที่ฟื้นคืนชีวิตแล้วไปเยือนโจเซฟ สมิธ และต่อมาได้มอบบันทึกโบราณและศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แก่โจเซฟ สมิธ เพื่อให้แปลและนำออกมาสู่โลกในฐานะพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์.