สิ่งช่วยศึกษา
แผนแห่งการไถ่


แผนแห่งการไถ่

ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์, กำหนดไว้เพื่อให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์. แผนดังกล่าวได้แก่การสร้าง, การตก, และการชดใช้, พร้อมด้วยกฎ, ศาสนพิธี, และหลักคำสอนทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้. แผนนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับความสูงส่งและมีชีวิตอยู่ตลอดกาลกับพระผู้เป็นเจ้า (๒ นี. ๒, ๙). พระคัมภีร์เรียกแผนนี้ว่าแผนแห่งความรอด, แผนแห่งความสุข, และแผนแห่งความเมตตาด้วย.