สิ่งช่วยศึกษา
สมิธ, โจเซฟ, ซีเนียร์


สมิธ, โจเซฟ, ซีเนียร์

บิดาของท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ. ท่านเกิดวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๗๑. ท่านแต่งงานกับลูซี แมค, และมีบุตรด้วยกันเก้าคน (จส—ป ๑:๔). โจเซฟเป็นผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ในการฟื้นฟูยุคสุดท้ายและเป็นผู้ประสาทพรคนแรกของศาสนจักร. ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ค.ศ. ๑๘๔๐.