สิ่งช่วยศึกษา
คาเลบ


คาเลบ

หนึ่งในบรรดาคนที่โมเสสส่งออกไปสังเกตการณ์แผ่นดินแห่งคานาอันในปีที่สองหลังการอพยพ. มีเพียงเขากับโยชูวาเท่านั้นที่นำรายงานอันแท้จริงเกี่ยวกับแผ่นดินนั้นกลับมา (กดว. ๑๓:๖, ๓๐; ๑๔:๖–๓๘). มีเพียงพวกเขาเท่านั้นจากคนทั้งหมดซึ่งออกจากอียิปต์แล้วรอดชีวิตจาก ๔๐ ปีในแดนทุรกันดาร (กดว. ๒๖:๖๕; ๓๒:๑๒; ฉธบ. ๑:๓๖) และเข้าไปในคานาอัน (ยชว. ๑๔:๖–๑๔; ๑๕:๑๓–๑๙).