สิ่งช่วยศึกษา
พระคุณ


พระคุณ

พระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งยอมให้ชายและหญิงได้รับพรในชีวิตนี้และรับชีวิตนิรันดร์และความสูงส่งหลังจากพวกเขาใช้ศรัทธา, กลับใจ, และพยายามสุดความสามารถในการรักษาพระบัญญัติ. ความช่วยเหลือหรือพลังจากสวรรค์เช่นนี้ประทานให้โดยผ่านพระเมตตาและความรักของพระผู้เป็นเจ้า. มรรตัยทุกคนต้องการพระคุณจากพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากการตกของอาดัมและเนื่องจากความอ่อนแอของมนุษย์ด้วย.