สิ่งช่วยศึกษา
สุภาษิต


สุภาษิต

วาทะหรือคำแนะนำสั้น ๆ ทางด้านศีลธรรม.

หนังสือสุภาษิต

หนังสือในภาคพันธสัญญาเดิมที่มีคำอุปมา, วาทะ และบทกวีมากมาย, ซึ่งบางบทเขียนโดยซาโลมอน. ภาคพันธสัญญาใหม่อ้างอิงจากหนังสือสุภาษิตบ่อยครั้ง.

บทที่ ๑–๙ ประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับปัญญาที่แท้จริง. บทที่ ๑๐–๒๔ รวบรวมวาทะเกี่ยวกับวิถีทางที่ถูกและผิดของการดำเนินชีวิต. บทที่ ๒๕–๒๙ ประกอบด้วยสุภาษิตของซาโลมอนที่คนของเฮเซคียาห์, กษัตริย์แห่งยูดาห์, บันทึกไว้. บทที่ ๓๐–๓๑ เป็นการบรรยายถึงสตรีที่มีคุณธรรม.