สิ่งช่วยศึกษา
วิตเมอร์, จอห์น


วิตเมอร์, จอห์น

ผู้นำรุ่นแรก ๆ ของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูและเป็นพยานคนหนึ่งในพยานแปดคนของพระคัมภีร์มอรมอน. ดู “ประจักษ์พยานของพยานแปดคน” ในหน้าคำนำของพระคัมภีร์มอรมอน. ท่านได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณด้วย (คพ. ๓๐:๙–๑๑).