สิ่งช่วยศึกษา
ซีเอสรอม
ก่อนหน้า ถัดไป

ซีเอสรอม

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ทนายในเมืองของแอมันไนฮาห์. แอลมากับอมิวเล็คสำเหนียกผ่านพระวิญญาณว่าซีเอสรอมกำลังกล่าวคำเท็จ. เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระคริสต์ในเวลาต่อมา (แอลมา ๑๑:๒๑–๔๖; ๑๕:๑–๑๒).