สิ่งช่วยศึกษา
ซีเอสรอม


ซีเอสรอม

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ทนายในเมืองของแอมันไนฮาห์. แอลมากับอมิวเล็คสำเหนียกผ่านพระวิญญาณว่าซีเอสรอมกำลังกล่าวคำเท็จ. เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระคริสต์ในเวลาต่อมา (แอลมา ๑๑:๒๑–๔๖; ๑๕:๑–๑๒).