สิ่งช่วยศึกษา
อันนาส


อันนาส

ในภาคพันธสัญญาใหม่, ชายคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในซานเฮดริน. พระเยซู, เมื่อทรงถูกจับกุม, พวกเขาพาพระองค์ไปหาบุคคลผู้นี้เป็นอันดับแรก (ยอห์น ๑๘:๑๓); เขามีบทบาทสำคัญในการไต่สวนบรรดาอัครสาวกอีกด้วย (กิจการ ๔:๓–๖).