สิ่งช่วยศึกษา
อุทิศ, อุทิศถวาย (การ)


อุทิศ, อุทิศถวาย (การ)

การอุทิศ, การทำให้ศักดิ์สิทธิ์, หรือการมาเป็นคนชอบธรรม. กฎแห่งการอุทิศถวายเป็นหลักธรรมแห่งสวรรค์ซึ่งโดยกฎนี้ชายและหญิงสมัครใจอุทิศเวลา, พรสวรรค์, และความมั่งคั่งทางวัตถุให้แก่การสถาปนาและการเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.