สิ่งช่วยศึกษา
นมัสการ


นมัสการ

ความรัก, ความคารวะ, การรับใช้, และความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า (คพ. ๒๐:๑๙). นมัสการรวมถึงการสวดอ้อนวอน, การอดอาหาร, การรับใช้ศาสนจักร, การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระกิตติคุณ, และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่แสดงถึงการอุทิศตนและความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า.