พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 92


ภาค ๙๒

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, วันที่ ๑๕ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๓ (History of the Church, 1:333). การเปิดเผยนี้เป็นการเปิดเผยสำหรับเฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์, ผู้ที่เพิ่งได้รับการกำหนดเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุด.

๑–๒, พระเจ้าประทานพระบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมระเบียบเอกภาพ.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้, เราให้การเปิดเผยและบัญญัติเกี่ยวกับผู้รับใช้ของเรา เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์, แก่ระเบียบเอกภาพ, ที่จัดตั้งไว้สอดคล้องกับบัญญัติที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้, ว่าเจ้าจะรับเขาเข้ามาในระเบียบ. สิ่งใดที่เรากล่าวแก่คนหนึ่งเราก็กล่าวแก่ทุกคน.

และอนึ่ง, เรากล่าวแก่เจ้า ผู้รับใช้ของเรา เฟรเดอริค จี. วิลเลียมส์, เจ้าจะเป็นสมาชิกที่ขันแข็งในระเบียบนี้; และตราบเท่าที่เจ้าซื่อสัตย์ในการรักษาบัญญัติก่อน ๆ ทั้งหมด เจ้าจะได้รับพรตลอดกาล. เอเมน.